Förstasidan > Om gudstjänstboken

Till gudstjänstbokens användare

Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. (Ps. 122: 1)

Gudstjänstbokens inledande avdelning innehåller formulären för de viktigaste gudstjänsterna i en församlings gudstjänstliv. Först ges formuläret för högmässan enligt de fyra olika mässerierna. Därefter följer formulären för predikogudstjänsten (som rubriceras Gudstjänst), veckomässan, familjemässan och tidebönerna. Utöver dessa finns det en uppsättning med färdigt utarbetade formulär för särskilda gudstjänster under kyrkoårets festtider. I den andra huvudavdelningen ingår olika slag av texter, böner och sånger som kan användas i gudstjänsterna.

Gudstjänsterna har uppbyggts på ett sådant sätt att det finns rum för rätt stor flexibilitet i den konkreta utgestaltningen. För detta ändamål innehåller gudstjänstboken rikligt med tilläggsmaterial (t.ex. förböner och förbönsämnen, dagens bön för tidebönerna samt en musikbilaga med liturgisk musik). Detta är ett uttryck för den fornkyrkliga och även lutherska principen att församlingarna bör ha möjlighet att beakta egna traditioner, sedvänjor och resurser (Confessio Augustana 7). Denna princip gäller även gudstjänstens symbolspråk, som behandlas i en särskild handledning för högmässan.

Vid sidan av den gemensamma syndabekännelse och avlösning som ingår i gudstjänstens beredelse finns det också behov av enskild själavård i församlingen. Därför bör gudstjänstbesökarna erbjudas möjlighet till enskild själavård och till bikt. Denna möjlighet är omnämnd i de inledande anvisningarna för de olika formulären.

Om Gudstjänstboken

På svenska .doc .pdf
På finska .doc .pdf
På engelska: Introduction to the Orders of Worship .doc .pdf
På spanska: Introducción al Libro de los Cultos .doc .pdf

Gudstjänstbokens innehållförteckning (.pdf)

För församlingsmedlemmar

Gudstjänsten

Nattvard

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).